Regulamin

REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW I KOTÓW „PSIE RANCZO”

 1. Hotel dla psów i kotów „Psie Ranczo” gwarantuje całodobową opiekę, komfortowe i bezpieczne warunki pobytu psa i kota zarówno w sezonach letnich jak i zimowych, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody, systematyczne wybiegi, zabawy zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.
 2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone zwierzę, troszczyć się o jego dobro, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 3. Hotel dla psów i kotów nie pełni funkcji Świetlicy, gdzie przez każdą godzinę pobytu psa i kota należy zapewnić im zajęcia, rozrywkę i stałą uwagę, dlatego podstawowym kryterium pobytu psa i kota w Hotelu jest głównie jego bezpieczeństwo, a nie rozrywka.

 

Przyjęcie psa i kota do Hotelu

 

 1. Opieka nad psami i kotami w naszym hotelu odbywa się na podstawie umowy powierzenia pod opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia psa w hotelu.
 2. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający psa lub kota w Hotelu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawia kontakt do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzę oraz kontakt telefoniczny do siebie.
 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o psie lub kocie, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
 4. Każda osoba, pozostawiająca psa lub kota w hotelu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia (szczepienia, odrobaczenie).
 5. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz ewentualnie kaganiec, swoje posłanie (znany mu zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa), ulubioną zabawkę. Koty natomiast-posłanie, kuwetę oraz żwirek do kuwety
 6. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje psów i kotów:

 • bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa lub kota
 • bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom
 • wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych
 • chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę 
  zarażenia innych zwierząt      
 • suczek w cieczce, kotek w ruii
  suczek i kotek w ciąży
 • szczeniąt do 6 m-ca życia

 

Godziny pracy Hotelu

 

 1. Odbiór i przywóz piesków i kotków odbywa się w godzinach 8.00-9.30 !!! oraz 16.00-17.30, po wcześniejszym ustaleniu. W bardzo wyjątkowych przypadkach i za dodatkową opłatą istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu psa (nie wcześniej niż godz. 8.00) do godz. 9.30 następnego dnia.

 

Płatności i rezerwacja miejsc

 

 1. Płatność za pobyt psa lub kota w Hotelu uiszczana jest z góry gotówką lub przelewem na konto zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy i koty, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
 3. W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zadatku w wysokości 40% za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:

 • zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50 % wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji złożonej 13 do 8 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek nie podlega zwrotowi, jeżeli rezerwacja terminu dotyczyła sezonu wysokiego

            5. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa lub kota pod opiekę z               powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.

            6. Jeżeli podczas pobytu w Hotelu, suczka lub kotka wejdzie w okres rui (cieczka), wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kosztów określonych w cenniku.

 

Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

 

 1. Pobyt psa lub kota w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 2. W przypadku odbioru psa lub kota po godz. 9.30, jednak po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Hotelu, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu psa w wysokości określonej w cenniku jako pobyt godzinowy.
 3. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa lub kota w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.
 4. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa lub kota przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak tylko w godzinach pracy Hotelu tj. 8.00-9.30 oraz 16.00-17.30.
 5. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa lub kota w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

Zobowiązania właścicieli

 

 1. Właściciel pozostawiając psa lub kota w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:
 • Psy lub koty podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych
 • niektóre psy lub koty pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczenia elementów wyposażenia Hotelu. Chociaż Hotel Psie Ranczo ograniczył możliwość takich strat do minimum, właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych przez jego zwierzę
 • przedmioty przywiezione wraz z psem (w szczególności zabawki), mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji

            2. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:

 • będzie zalegał z opłatą za pobyt psa lub kota i inne zamówione w Hotelu usługi,
 • nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
 • nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu
 • lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

          3. Stwierdzenie faktu porzucenia psa lub kota, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.

 

Pozostałe

 

 1. W przypadku ewentualnej potrzeby przyjazdu i interwencji lekarza weterynarii, właściciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Koszty całej wizyty weterynaryjnej pokrywa właściciel.
 2. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do lekarza weterynarii celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi właściciel psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.
 3. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
 4. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.