Regulamin

REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW I KOTÓW „PSIE RANCZO”

Hotel dla psów i kotów „Psie Ranczo” gwarantuje całodobową opiekę, komfortowe i bezpieczne warunki pobytu psa i kota zarówno w sezonach letnich jak i zimowych, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody, systematyczne wybiegi, zabawy zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.

 • Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone zwierzę, troszczyć się o jego dobro, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 • Hotel dla psów i kotów nie pełni funkcji Świetlicy, gdzie przez każdą godzinę pobytu psa i kota należy zapewnić im zajęcia, rozrywkę i stałą uwagę, dlatego podstawowym kryterium pobytu psa i kota w Hotelu jest głównie jego bezpieczeństwo, a nie rozrywka.

Przyjęcie psa i kota do Hotelu

 • Opieka nad psami i kotami w naszym hotelu odbywa się na podstawie umowy powierzenia pod opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia psa w hotelu.
 • Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający psa lub kota w Hotelu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawia kontakt do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzę oraz kontakt telefoniczny do siebie.
 • Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o psie lub kocie, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
 • Każda osoba, pozostawiająca psa lub kota w hotelu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia  (szczepienia, odrobaczenie).
 • Psy  przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz ewentualnie kaganiec, swoje posłanie (znany mu zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa), ulubioną zabawkę. Koty natomiast –  posłanie , kuwetę oraz żwirek do kuwety
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje psów i kotów:
  a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa lub kota
   b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom
   c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych
   d) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę 
       zarażenia   innych zwierząt      
 1. e) suczek w cieczce, kotek w ruji
  f) suczek i kotek w ciąży
  g) szczeniąt do 6 m-ca życia

Godziny pracy Hotelu

 • Odbiór i przywóz piesków i kotków odbywa się w godzinach 8.00-9.30  !!! oraz 16.00-17.30, po wcześniejszym ustaleniu. W bardzo wyjątkowych przypadkach i za dodatkową opłatą istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
 • Doba hotelowa trwa od godz. przywozu psa (nie wcześniej niż godz. 8.00) do godz. 9.30 następnego dnia.

Płatności i rezerwacja miejsc

 • Płatność za pobyt psa lub kota w Hotelu uiszczany jest z góry gotówką lub przelewem na konto zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy i koty, których planowany         pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
 • W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zadatku w wysokości 40% za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
 • zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50 % wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji złożonej 13 do 8 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
 • zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli rezerwacja terminu dotyczyła sezonu wysokiego
 • Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa  lub kota pod opiekę z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.
 • Jeżeli podczas pobytu w Hotelu, suczka lub kotka wejdzie w okres rui (cieczka), wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kosztów określonych w cenniku.

Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

Pobyt psa lub kota w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.

 • W przypadku odbioru psa lub kota po godz. 9.30, jednak po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Hotelu, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu psa w wysokości określonej w cenniku jako pobyt godzinowy.
 • W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa lub kota w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.
 • Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa lub kota przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak tylko w godzinach pracy Hotelu tj. 8.00-9.30 oraz 16.00-17.30.
 • W przypadku skrócenia terminu pobytu psa lub kota w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Zobowiązania właścicieli

Właściciel pozostawiając psa lub kota w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:

 • Psy lub koty podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych
 • niektóre psy lub koty pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczenia elementów wyposażenia Hotelu. Chociaż Hotel Psie Ranczo ograniczył możliwość takich strat do minimum, właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych przez jego zwierzę
 • przedmioty przywiezione wraz z psem (w szczególności zabawki), mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji
 • W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:
 • będzie zalegał z opłatą za pobyt psa lub kota i inne zamówione w Hotelu usługi,
 • nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
 • nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu
 • lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 • Stwierdzenie faktu porzucenia psa lub kot , uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.

Pozostałe

 • W przypadku ewentualnej potrzeby przyjazdu i interwencji lekarza weterynarii, właściciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Koszty całej wizyty weterynaryjnej pokrywa właściciel..
 • W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do lekarza weterynarii celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi właściciel psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.
 • Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
 • W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.